Herroepingsrecht

Dit gedeelte gaat over ruilen en terugsturen.


Wil je een artikel ruilen of terugsturen? Neem altijd eerst contact op met onze klantenservice.

Lees je graag de uitgebreide, meer juridische tekst over het herroepingsrecht? Die vind je hieronder:

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Euronics Belgium cvba, Uilenbaan 90 K3, 2160 Wommelgem.

Onverwijld en op straffe van verval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na melding van de beslissing tot herroeping, zal de consument de retourzending bezorgen aan Euronics Belgium cvba samen met alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het ongebruikte product terug, in intacte en complete originele verpakking. Euronics Belgium cvba is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Wanneer u een artikel wenst terug te sturen, gelieve altijd eerst contact op te nemen met onze klantendienst.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Euronics Belgium cvba onverwijld en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na inontvangstname en controle van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten (indien u betaalt met Visa of Mastercard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

Euronics wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen.

Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van 'Euronics Belgium' gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.